Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Jak wiadomo bardzo często walka pomiędzy rodzicami przenosi się na dziecko. Bardzo powszechnym zjawiskiem jest blokowanie kontaktów z dzieckiem, nieprzestrzeganie godzin, miejsc czy też zasad spotkań. Działanie takie nie może jednak pozostać bezkarne. Na szczęście ustawodawca wychodzi nam naprzeciw. Osoba utrudniająca kontakt może zostać zdyscyplinowana przez Sąd.

Utrudnia czyli…

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, termin ten jest bardzo szeroko pojęty i zależy od konkretnego przypadku. Sąd sam podejmuje decyzję czy dane zachowanie ma charakter utrudniania. Uogólniając, osoba utrudniająca kontakt to taka, która nie przestrzega godzin kontaktów, nie stawia się na wizyty, stawia się pod wpływem alkoholu, wizyty odbywają się w miejscu niedozwolonym, pod obecność osób trzecich ( jeśli  ich obecność była zakazana w postanowieniu Sądu), czy też osoba, która odmawia „wydania” dziecka lub  utrudnia spotkania.

Jakie kroki podjąć.

Sąd działa dwuetapowo.

Etap pierwszy to groźba nałożenia kary pieniężnej. Istotnym jest, iż Sąd nie bada, w jaki sposób doszło do naruszenia obowiązków dotyczących kontaktów rodzica z dzieckiem, czy też jaki miały one charakter, lecz czy doszło do naruszenia postanowień zawartych w orzeczeniu sądu lub w ugodzie. Do uzyskania takiego ostrzeżenia wystarczy wskazać, iż istnieją uzasadnione obawy, że postanowienia Sądu zostaną naruszone. Sąd ma za zadanie wskazać, za jakie dokładnie zachowania ma zostać nałożona ewentualna kara.

Etap drugi następuje, jeżeli rodzic naruszający postanowienia Sądu dokona ponownego naruszenia. Sąd wówczas nakłada na niego karę finansową. Drugi etap postępowania kończy się oddaleniem wniosku albo postanowieniem nakazującym zapłatę określonej kwoty. Przepisy nie określają wysokości kary nakładanej na rodziców. Oprócz wielkości majątku opiekuna utrudniającego kontakty z dzieckiem, Sąd weźmie pod uwagę, ile razy rodzic naruszył postanowienia orzeczenia o kontaktach lub ugody oraz kwotę orzeczoną w pierwszym etapie postępowania. Rodzic, któremu uniemożliwiono kontakt z dzieckiem, może natomiast żądać od byłego partnera nawet zwrotu wydatków poniesionych na przygotowanie spotkania, na przykład kosztów dojazdu czy zakupu biletów do kina.

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, będzie tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. To z kolei oznacza, że ten rodzic, któremu utrudniono kontakty z dzieckiem będzie mógł udać się z prawomocnym postanowieniem bezpośrednio do komornika.