Prawo zamówień publicznych

Zapewniamy pełną obsługę prawną zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania w ramach zamówień publicznych.

Pomagamy od strony prawnej przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.

Sprawdzamy zgodność oferty naszego Klienta ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W razie wątpliwości sporządzamy pytania w zakresie SIWZ do Zamawiającego. Wypracowujemy wspólnie z Klientem treść oferty.

Sporządzamy odwołania od decyzji zamawiających i reprezentujemy naszych Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach z zakresu zamówień publicznych.