Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych

Obowiązująca od początku 2016 r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w śród nowych regulacji, zawiera między innymi wprowadzenie tzw. podstawowej normy obszarowej użytków rolnych.

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych jest niezwykle istotna, gdyż decyduje przykładowo o możliwości wydzielenia z gospodarstwa rolnego działki gruntu i jej sprzedaży bądź kupnie.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych w gospodarstwie rolnym nie może być większa niż czterokrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Według nowych przepisów to minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, podstawową normę obszarową użytków rolnych w gospodarstwie rolnym dla każdego województwa, mając na uwadze średnią powierzchnię gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach i w kraju, ogłoszoną na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

 

Niestety do dnia dzisiejszego Minister Rolnictwa nie wprowadził odpowiedniego rozporządzenia.

Wiadomo jednak, iż podstawowa norma obszarowa użytków rolnych powiązana jest z średnią powierzchnia gruntów rolnych. Dnia 21 września 2015 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa wydał ogłoszenie w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku. Zgodnie z powyższym ogłoszeniem średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2015 roku kształtuje się następująco:

 

Jednostka podziału administracyjnego kraju Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2015 roku

(w hektarach)

Województwo dolnośląskie 16,21
Województwo kujawsko-pomorskie 15,40
Województwo lubelskie 7,58
Województwo lubuskie 20,94
Województwo łódzkie 7,62
Województwo małopolskie 3,98
Województwo mazowieckie 8,52
Województwo opolskie 18,21
Województwo podkarpackie 4,71
Województwo podlaskie 12,13
Województwo pomorskie 19,02
Województwo śląskie 7,42
Województwo świętokrzyskie 5,57
Województwo warmińsko-mazurskie 22,76
Województwo wielkopolskie 13,43
Województwo zachodniopomorskie 30,00

 

Brak na chwilę obecną odpowiedniego rozporządzenia potęguje jedynie niepewność wprowadzoną nową ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.

Należy mieć nadzieję, iż odpowiednie rozporządzenie zacznie obowiązywać od początku 2016 r. W przeciwnym razie brak regulacji uniemożliwi w zasadzie obrót gruntami rolnymi.

 

W razie wątpliwości dotyczących nowych przepisów zapraszam do kontaktu z kancelarią.

 

r.pr. Piotr Jędraszczak

 

660 355 537

jedraszczak@jpzlegal.pl