Nowy projekt – wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych od 01.05.2016 r.

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Po odroczeniu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rozpoczęto pracę nad zmianą koncepcji regulacji w tym zakresie.

Nowa wersję regulacji zawiera projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Oprócz wprowadzenia 5 letniego zakazu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa projekt zawiera również zmiany kodeksu cywilnego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz innych aktów, w tym starej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Według powyższego projektu nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, której wejście w życie odroczono do dnia 01.05.2015 r., w ogóle nie będzie obowiązywać. Zamiast niej zmodyfikowane zostaną zapisy starej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r..

Poniżej przykłady projektowanych nowych zapisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

- art. 2a ust. 1 Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

- art. 2b ust. 1 Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

ust. 2 W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Oczywiście to nie wszystkie projektowane zmiany.

Co ciekawe ustawodawca postanowił pozostawić dotychczasowe brzmienie definicji „nieruchomości rolnej” z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Według tej definicji za nieruchomość rolną należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Definicja ta nie jest jasna w zakresie włączania do „nieruchomości rolnych” gruntów, dla których co prawda nie uchwalono planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże wydano decyzję o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.

Przy literalnej wykładni dotychczasowej definicji oraz zaostrzeniu przepisów i zwiększeniu kompetencji kontrolnych Agencji Nieruchomości Rolnych przez nową ustawę, przewidywać można znaczące ograniczenia w obrocie wszelkimi gruntami, dla których nie uchwalono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na cele inne niż rolne.

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

W razie pytań w przedmiotowej materii zapraszam do kontaktu.

 

r.pr. Piotr Jędraszczak

tel. 660-355-537

e-mail: jedraszczak@jpzlegal.pl