Istotna zmiana w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dnia 31 marca 2016 r.  sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z istotną zmianą.

Jedna z najważniejszych zmian w stosunku do pierwotnego projektu ustawy wprowadzona została do przepisów przejściowych ustawy.

Zgodnie z art. 11 przepisów ustawy zmienianej w art. 7 (ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (ograniczającym w istotny sposób obrót gruntami), nie stosuje się do:

1)     gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie ustawy, zajęte są pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909, 1338 i 1695);

2)     nieruchomości rolnych, które w dniu wejścia w życie ustawy, w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są na cele inne niż rolne.

Wskazana zmiana w pierwszej kolejności zdaje się jednoznacznie potwierdzać zakres definicji nieruchomości rolnej. Zasadniczo zgodnie z przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego przeznaczenie nieruchomości na cele inne niż rolne nastąpić winno zatem jedynie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W tym miejscu wskazać należy, iż dotychczasowe poglądy doktryny nie były jednoznaczne we wskazanej kwestii.

Mimo powyższego wprowadzona zmiana w pewnym stopniu łagodzi nową regulację.

Zaznaczyć należy, iż nie jest to jeszcze ostateczny tekst ustawy.

Ustawa czeka obecnie na rozpatrzenie przez Senat, który przystąpi do prac nad ustawą najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Senatu najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniach 13 i 14 kwietnia 2016 r.

 

W razie pytań w przedmiotowej materii zapraszam do kontaktu.

r.pr. Piotr Jędraszczak

tel. 660-355-537

e-mail: jedraszczak@jpzlegal.