Wszystkie posty: Nieruchomości i prawo budowlane

Piotr Jędraszczak

Istotna zmiana w ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dnia 31 marca 2016 r.  sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z istotną zmianą. Więcej →

Piotr Jędraszczak

Nowy projekt – wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych od 01.05.2016 r.

Trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi. Po odroczeniu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rozpoczęto pracę nad zmianą koncepcji regulacji w tym zakresie.

Nowa wersję regulacji zawiera projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Zmiana kształtowania ustroju rolnego dopiero od 01.05.2016 r.

Uchwalono ustawę zmieniającą mające wejść w życie nowe przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa ta przesuwa wejście w życie nowych przepisów z dnia 01.01.2016 r. na dzień 01.05.2016 r.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych

Obowiązująca od początku 2016 r. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w śród nowych regulacji, zawiera między innymi wprowadzenie tzw. podstawowej normy obszarowej użytków rolnych.

Podstawowa norma obszarowa użytków rolnych jest niezwykle istotna, gdyż decyduje przykładowo o możliwości wydzielenia z gospodarstwa rolnego działki gruntu i jej sprzedaży bądź kupnie.

Więcej →

Piotr Jędraszczak

Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi od 2016 roku.

Od 01 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pełen tekst nowej ustawy dostępny jest pod adresem

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001433+2016%2401%2401&min=1

Niniejsza ustawa z pewnością zmieni rynek obrotu nieruchomościami rolnymi.

Poniżej tekst przepisów ustawy zawierających najistotniejsze zmiany.

Więcej →

Sylwester Żmijewski

Wykonawcy robót budowlanych chronieni przez orzecznictwo

Ostatnie miesiące w orzecznictwie Sądu Najwyższego pokazują wyraźny trend ukierunkowany na ochronę prawną wykonawców pomimo ich niefrasobliwości przy układaniu relacji prawnych z Inwestorami. Z całą pewnością jest to wynik doświadczeń Sadu wskazujących na ignorowanie przez Wykonawców zagrożeń  wynikających braku pomocy prawnej przy zawieraniu umów o roboty budowlane i w trakcie procesu budowlanego. Nie oznacza to, że Wykonawcy od teraz bez zabezpieczenia swoich interesów mogą wchodzić w relacje z Inwestorami, zwłaszcza, że orzeczenia SN nie gwarantują sukcesu w sporze przed sądem.

Poniżej kilka wybranych orzeczeń świadczących o powyższych wnioskach:

Odpowiedzialność Inwestora w stosunku do Podwykonawców nawet w przypadku braku wyraźnej zgody na zawarcie umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami.

Zgoda inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrażana w sposób milczący – bierny uregulowana została w art. 6471 § 2 zdanie drugie k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Aby zatem można było przypisać inwestorowi milczącą zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo konieczne jest łączne wypełnienie wszystkich przesłanek przewidzianych w tym przepisie, tzn. przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stosowną częścią dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy  (wyrok SA w Białymstoku z dnia 03.10.2013r.  I ACa 418/13).

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane nie przekreśla szans na uzyskanie przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia.

W sytuacji gdy nieważność umowy o roboty budowlane, ze względu na niezachowanie formy, uniemożliwia zasądzenie równowartości wykonanych robót jako wynagrodzenia, nie ma przeszkód, aby równowartość tych robót uwzględnić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, skoro o ich wartość strona pozwana bezspornie została wzbogacona. - wyrok SA w Białymstoku z dnia 19.09.2013 r. I ACa 388/13.

Wykonawca musi umieć czytać projekt budowlany, ale nie ma obowiązku badania jego wadliwości w zakresie jakim wymaga się tego od projektanta

Artykuł 651 k.c. nie może być podstawą do kreowania po stronie wykonawcy obowiązku szczegółowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania. Nie jest zadaniem wykonawcy drobiazgowa analiza projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Do jego obowiązków należy natomiast prawidłowe odczytanie projektu i realizacja inwestycji zgodnie z jego założeniami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca, jako profesjonalista, nie jest jedynie bezkrytycznym odtwórcą projektu, ale musi wykonać zadanie przy uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej. W konsekwencji obarczającym wykonawcę błędem w sztuce budowlanej będzie zazwyczaj niedostrzeżenie wadliwości powszechnie stosowanych, czy ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych. (wyrok SA w Białymstoku z dnia 07.08.2013r. – I ACa 311/13).

Sylwester Żmijewski

Aspekty prawne realizacji inwestycji budowlanych w systemie Construction Management

Na polskim rynku inwestycji budowlanych coraz częściej stosowane są nowe systemy prowadzenia procesu budowy stanowiące alternatywę dla inwestycji prowadzonych przez  Generalnych Wykonawców. Więcej →

Wojciech Pacewicz

Dożywocie

Prawo spadkowe reguluje wiele form rozdysponowania majątkiem na wypadek śmierci. Nie każdy jednak wie, że testament nie jest jedyną możliwością zabezpieczenia siebie i swoich bliskich. Coraz popularniejszą formą owej dyspozycji majątkiem staje się instytucja dożywocia. Więcej →

Wojciech Pacewicz

Odwrócona hipoteka

Głośnym tematem często przewijającym się  w wiadomościach z  ostatnich dni jest kwestia regulacji tzw. odwróconej hipoteki. Sprawa jest na etapie prac rządowych nad projektem takowej ustawy i budzi wiele kontrowersji a także znaków zapytania.

Więcej →

Sylwester Żmijewski

Zmiana w przepisach dotyczących projektu budowlanego m.in. dla domów jednorodzinnych

Autor: / 20 października 2013 / Kategoria: Nieruchomości i prawo budowlane Słowa kluczowe: , ,

Od 3 października zmieniają się przepisy ws. zakresu i formy projektu budowlanego. Zmiana dotyczy zakresu opisu technicznego projektu architektoniczno-budowlanego, który powinien określać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów ma być rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego.

Więcej →

12