Wszystkie posty: Bez kategorii

Piotr Jędraszczak

Ograniczenia obrotu gruntami rolnymi od 2016 roku.

Od 01 stycznia 2016 roku wchodzi w życie nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Pełen tekst nowej ustawy dostępny jest pod adresem

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001433+2016%2401%2401&min=1

Niniejsza ustawa z pewnością zmieni rynek obrotu nieruchomościami rolnymi.

Poniżej tekst przepisów ustawy zawierających najistotniejsze zmiany.

Więcej →

Sylwester Żmijewski

Pozwy przeciwko bankom w związku ze stosowaniem klauzul niedozwolonych

Autor: / 24 marca 2015 / Kategoria: Bez kategorii, Postępowanie przed sądami

Od jakiegoś czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie walką konsumentów o swoje prawa nawet  w sytuacji, gdy po przeciwnej stronie stają tak potężne instytucje, jakimi są banki. Tak dzieje się np. z ruchem określanym jako „frankowicze”.

Część z nich ma już za sobą pierwsze sukcesy (czy to w sprawach indywidualnych, czy to postępowaniach grupowych). Idąc naprzeciw oczekiwaniom dużej liczby frankowiczów, nasza kancelaria zdecydowała się podjąć działania mające na celu realną pomoc w nierównej walce z bankami.

Założeniem składanych za naszym pośrednictwem pozwów grupowych jest oparcie ich na ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej banków stosujących w umowach kredytowych niedozwolone klauzule wpisane na listę klauzul zakazanych (abuzywnych) prowadzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W sprawach indywidualnych  zmierzać zaś będziemy, w oparciu o dokładną analizę konkretnej sprawy, do wykazania  kwoty, jaką Bank pobrał nienależnie od kredytobiorcy  stosując wspomniane praktyki niedozwolone.

Ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej wg powyższego schematu wydawałoby się, że nie powinno sprawiać problemu. Niemniej ostatnie orzeczenia sądów powszechnych świadczą o potrzebie bardzo starannej weryfikacji umów z bankami zawartymi przez osoby zamierzające wystąpić na drogę sądową zarówno w ramach pozwu grupowego jak i w sprawach indywidualnych.

Nasza kancelaria gwarantuje indywidualne, a zarazem profesjonalne podejście do każdego z naszych klientów: czy to uczestnika pozwu grupowego, czy też pozywającego bank w sprawie indywidualnej. Jesteśmy przekonani, że pierwsze wygrane już sprawy sądowe przeciwko bankom to dopiero początek fali roszczeń osób, które zawarły umowy z bankami stosującymi klauzule abuzywne.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej pozywamybank.pl.

Aleksandra Pacewicz

Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów.

Droga do uzyskania satysfakcjonujących alimentów jest długa, kręta i naszpikowana wieloma przeszkodami. Począwszy od postępowania sądowego, aż po faktyczne uzyskanie alimentów od zobowiązanego. Ustawodawca stwarza nam kilka możliwości ułatwienia ich dochodzenia. Dzisiaj skupię się na możliwości odebrania prawa jazdy celem skłonienia zobowiązanego do wykonywania swojego obowiązku. Więcej →

Wojciech Pacewicz

Uwaga! Ważne zmiany w prawie spadkowym!

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym przy dziedziczeniu łatwo można wpaść w pułapkę długu. Niezłożenie przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku jest jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku, tj. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, a zatem za długi te odpowiadamy całym naszym majątkiem. Niestety, nieznajomość prawa szkodzi, jednakże ustawodawca zaproponował nam pewne ułatwienie. Więcej →

Wojciech Pacewicz

Prezydent podpisał ustawę o pomocy dla firm dotkniętych embargiem rosyjskim

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł. Prezydent RP podpisał dziś nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy. Pomagamy w uzyskaniu takich świadczeń! Więcej →

Wojciech Pacewicz

Pilna informacja w sprawie MiLoG (minimalna płaca w Niemczech)

W dniu 30 stycznia 2015 w Berlinie odbyło się spotkanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza ze swoją odpowiedniczką Panią Minister Andrea Nahles.

Rozmowy dotyczyły wymogów narzuconych na polskie firmy transportowe po wejściu w życie w Niemczech ustawy o płacy minimalnej. Polska od początku wyrażała opinię, że przepisy ustawy nie powinny dotyczyć polskich kierowców pracujących dla polskich firm spedycyjnych w transporcie w Niemczech. W wyniku rozmów strona niemiecka zawiesiła do czasu wyjaśnienia sporu obowiązki, ale tylko dla przewozów w tranzycie przez Niemcy np. z Warszawy do Paryża. Więcej →

Sylwester Żmijewski

Wykonawcy robót budowlanych chronieni przez orzecznictwo

Ostatnie miesiące w orzecznictwie Sądu Najwyższego pokazują wyraźny trend ukierunkowany na ochronę prawną wykonawców pomimo ich niefrasobliwości przy układaniu relacji prawnych z Inwestorami. Z całą pewnością jest to wynik doświadczeń Sadu wskazujących na ignorowanie przez Wykonawców zagrożeń  wynikających braku pomocy prawnej przy zawieraniu umów o roboty budowlane i w trakcie procesu budowlanego. Nie oznacza to, że Wykonawcy od teraz bez zabezpieczenia swoich interesów mogą wchodzić w relacje z Inwestorami, zwłaszcza, że orzeczenia SN nie gwarantują sukcesu w sporze przed sądem.

Poniżej kilka wybranych orzeczeń świadczących o powyższych wnioskach:

Odpowiedzialność Inwestora w stosunku do Podwykonawców nawet w przypadku braku wyraźnej zgody na zawarcie umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami.

Zgoda inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrażana w sposób milczący – bierny uregulowana została w art. 6471 § 2 zdanie drugie k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Aby zatem można było przypisać inwestorowi milczącą zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo konieczne jest łączne wypełnienie wszystkich przesłanek przewidzianych w tym przepisie, tzn. przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stosowną częścią dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy  (wyrok SA w Białymstoku z dnia 03.10.2013r.  I ACa 418/13).

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane nie przekreśla szans na uzyskanie przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia.

W sytuacji gdy nieważność umowy o roboty budowlane, ze względu na niezachowanie formy, uniemożliwia zasądzenie równowartości wykonanych robót jako wynagrodzenia, nie ma przeszkód, aby równowartość tych robót uwzględnić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, skoro o ich wartość strona pozwana bezspornie została wzbogacona. - wyrok SA w Białymstoku z dnia 19.09.2013 r. I ACa 388/13.

Wykonawca musi umieć czytać projekt budowlany, ale nie ma obowiązku badania jego wadliwości w zakresie jakim wymaga się tego od projektanta

Artykuł 651 k.c. nie może być podstawą do kreowania po stronie wykonawcy obowiązku szczegółowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania. Nie jest zadaniem wykonawcy drobiazgowa analiza projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Do jego obowiązków należy natomiast prawidłowe odczytanie projektu i realizacja inwestycji zgodnie z jego założeniami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca, jako profesjonalista, nie jest jedynie bezkrytycznym odtwórcą projektu, ale musi wykonać zadanie przy uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej. W konsekwencji obarczającym wykonawcę błędem w sztuce budowlanej będzie zazwyczaj niedostrzeżenie wadliwości powszechnie stosowanych, czy ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych. (wyrok SA w Białymstoku z dnia 07.08.2013r. – I ACa 311/13).

Wojciech Pacewicz

„Mieszkam za granicą, gdzie mam się rozwieść?”

 

Zjawisko emigracji jest w Polsce bardzo powszechne. Coraz więcej polskich rodzin mieszka na stałe za granicą, a jak to czasem w życiu bywa niektóre z tych rodzin ulegają rozpadowi. Częstym pytaniem jest zatem, czy mimo faktu, iż mieszkam i pracuję za granicą mogę rozwieść się w Polsce? Możesz! Więcej →

Piotr Jędraszczak

Minister Finansów przedstawił nowy pakiet działań podatkowych w latach 2014-2017

Autor: / 28 maja 2014 / Kategoria: Bez kategorii, Prawo podatkowe Słowa kluczowe: , ,

 

Na stronach Ministerstwa finansów opublikowano dokument „Działania zwiększające stopień przestrzegania przepisów podatkowych i poprawiające efektywność administracji podatkowej w latach 2014-2017”.

Czego się zatem możemy spodziewać? Więcej →

Sylwester Żmijewski

Aspekty prawne realizacji inwestycji budowlanych w systemie Construction Management

Na polskim rynku inwestycji budowlanych coraz częściej stosowane są nowe systemy prowadzenia procesu budowy stanowiące alternatywę dla inwestycji prowadzonych przez  Generalnych Wykonawców. Więcej →