Utrata prawa jazdy za niepłacenie alimentów.

Droga do uzyskania satysfakcjonujących alimentów jest długa, kręta i naszpikowana wieloma przeszkodami. Począwszy od postępowania sądowego, aż po faktyczne uzyskanie alimentów od zobowiązanego. Ustawodawca stwarza nam kilka możliwości ułatwienia ich dochodzenia. Dzisiaj skupię się na możliwości odebrania prawa jazdy celem skłonienia zobowiązanego do wykonywania swojego obowiązku.

Forma ta jest wciąż mało popularna i wpływa tylko na ok.20% dłużników, jednakże w sytuacji nieotrzymywania żadnych środków- warta wypróbowania. Jest bowiem duża szansa, iż „ nasz dłużnik” znajduje się w 20%, którym odebranie prawa jazdy uprzykrzy życie na tyle, że podejmie wszelkie kroki by uregulować swoje zobowiązanie.

Jak to zrobić?

Na początku należy wskazać, iż możliwość ta dotyczy tylko dłużników ( zobowiązanych do alimentów), którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zapłacili więcej niż 50 % zasądzonych alimentów.

Krok 1. W sytuacji, gdy egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna, osoba uprawniona do alimentów może złożyć do wójta/burmistrza/prezydenta miasta ( dalej zwanego organem) właściwego dla swojego miejsca zamieszkania wniosek o podjęcie działań wobec zobowiązanego do alimentów. Do wniosku należy dołączyć informację o aktualnym stanie egzekucji, przyczynach jej dotychczasowej bezskuteczności, podejmowanych do tej pory działaniach. W razie niezłożenia takiej informacji organ ma możliwość zwrócenia się po nie do informacje do komornika prowadzącego naszą sprawę.

Krok 2. Organ do którego złożony został wniosek zwraca się do organu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego.
Celem wywiadu alimentacyjnego jest uzyskanie takich informacji jak sytuacja rodzinna, zdrowotna, zawodowa, majątkowa dłużnika, który dodatkowo jest zobowiązany podać przyczyny niewykonywania swojego zobowiązania. Ponadto musi on złożyć oświadczenie majątkowe. Organ ma możliwość przekazania informacji dotyczącej zadłużenia do Biura Informacji Gospodarczej.
Krok 3. Organ jest zobowiązany przekazać zdobyte informacje do komornika, a w sytuacji, gdy dłużnik jest bezrobotny, może go zobowiązać do zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego, a także zobowiązać go do podjęcia pracy w ramach programów aktywizacji zawodowej. W sytuacji, gdy dłużnik odmówi współpracy konieczne jest przejście do ostatecznego kroku.
Krok 4. Organ składa wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Na podstawie tego wniosku starosta wydaje decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy.

Taka forma dochodzenia należności budzi wiele kontrowersji, co ciekawe jej konstytucyjność była badana przez Trybunał Konstytucyjny, który uznając ją za zgodną z konstytucją wskazał jako adresatów przepisu o zatrzymywaniu prawa jazdy – „ ludzi zatwardziałych i bezczelnych, którzy pozbawiają własne dzieci w miarę lepszego dzieciństwa”. Zauważył, że dziecko jest w takiej sytuacji bezbronne, – ale państwo bezbronne być nie może.