Wszystkie posty

Sylwester Żmijewski

Pozwy przeciwko bankom w związku ze stosowaniem klauzul niedozwolonych

Autor: / 24 marca 2015 / Kategoria: Bez kategorii, Postępowanie przed sądami

Od jakiegoś czasu obserwujemy rosnące zainteresowanie walką konsumentów o swoje prawa nawet  w sytuacji, gdy po przeciwnej stronie stają tak potężne instytucje, jakimi są banki. Tak dzieje się np. z ruchem określanym jako „frankowicze”.

Część z nich ma już za sobą pierwsze sukcesy (czy to w sprawach indywidualnych, czy to postępowaniach grupowych). Idąc naprzeciw oczekiwaniom dużej liczby frankowiczów, nasza kancelaria zdecydowała się podjąć działania mające na celu realną pomoc w nierównej walce z bankami.

Założeniem składanych za naszym pośrednictwem pozwów grupowych jest oparcie ich na ustaleniu odpowiedzialności odszkodowawczej banków stosujących w umowach kredytowych niedozwolone klauzule wpisane na listę klauzul zakazanych (abuzywnych) prowadzoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W sprawach indywidualnych  zmierzać zaś będziemy, w oparciu o dokładną analizę konkretnej sprawy, do wykazania  kwoty, jaką Bank pobrał nienależnie od kredytobiorcy  stosując wspomniane praktyki niedozwolone.

Ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej wg powyższego schematu wydawałoby się, że nie powinno sprawiać problemu. Niemniej ostatnie orzeczenia sądów powszechnych świadczą o potrzebie bardzo starannej weryfikacji umów z bankami zawartymi przez osoby zamierzające wystąpić na drogę sądową zarówno w ramach pozwu grupowego jak i w sprawach indywidualnych.

Nasza kancelaria gwarantuje indywidualne, a zarazem profesjonalne podejście do każdego z naszych klientów: czy to uczestnika pozwu grupowego, czy też pozywającego bank w sprawie indywidualnej. Jesteśmy przekonani, że pierwsze wygrane już sprawy sądowe przeciwko bankom to dopiero początek fali roszczeń osób, które zawarły umowy z bankami stosującymi klauzule abuzywne.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej pozywamybank.pl.

Sylwester Żmijewski

Wykonawcy robót budowlanych chronieni przez orzecznictwo

Ostatnie miesiące w orzecznictwie Sądu Najwyższego pokazują wyraźny trend ukierunkowany na ochronę prawną wykonawców pomimo ich niefrasobliwości przy układaniu relacji prawnych z Inwestorami. Z całą pewnością jest to wynik doświadczeń Sadu wskazujących na ignorowanie przez Wykonawców zagrożeń  wynikających braku pomocy prawnej przy zawieraniu umów o roboty budowlane i w trakcie procesu budowlanego. Nie oznacza to, że Wykonawcy od teraz bez zabezpieczenia swoich interesów mogą wchodzić w relacje z Inwestorami, zwłaszcza, że orzeczenia SN nie gwarantują sukcesu w sporze przed sądem.

Poniżej kilka wybranych orzeczeń świadczących o powyższych wnioskach:

Odpowiedzialność Inwestora w stosunku do Podwykonawców nawet w przypadku braku wyraźnej zgody na zawarcie umów pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami.

Zgoda inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo wyrażana w sposób milczący – bierny uregulowana została w art. 6471 § 2 zdanie drugie k.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Aby zatem można było przypisać inwestorowi milczącą zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo konieczne jest łączne wypełnienie wszystkich przesłanek przewidzianych w tym przepisie, tzn. przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy zawartej z podwykonawcą lub jej projektu wraz ze stosowną częścią dokumentacji, która dotyczy przedmiotu umowy  (wyrok SA w Białymstoku z dnia 03.10.2013r.  I ACa 418/13).

Brak formy pisemnej umowy o roboty budowlane nie przekreśla szans na uzyskanie przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia.

W sytuacji gdy nieważność umowy o roboty budowlane, ze względu na niezachowanie formy, uniemożliwia zasądzenie równowartości wykonanych robót jako wynagrodzenia, nie ma przeszkód, aby równowartość tych robót uwzględnić na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, skoro o ich wartość strona pozwana bezspornie została wzbogacona. - wyrok SA w Białymstoku z dnia 19.09.2013 r. I ACa 388/13.

Wykonawca musi umieć czytać projekt budowlany, ale nie ma obowiązku badania jego wadliwości w zakresie jakim wymaga się tego od projektanta

Artykuł 651 k.c. nie może być podstawą do kreowania po stronie wykonawcy obowiązku szczegółowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu w sytuacji, gdy wymaga to specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania. Nie jest zadaniem wykonawcy drobiazgowa analiza projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Do jego obowiązków należy natomiast prawidłowe odczytanie projektu i realizacja inwestycji zgodnie z jego założeniami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca, jako profesjonalista, nie jest jedynie bezkrytycznym odtwórcą projektu, ale musi wykonać zadanie przy uwzględnieniu zasad wiedzy technicznej. W konsekwencji obarczającym wykonawcę błędem w sztuce budowlanej będzie zazwyczaj niedostrzeżenie wadliwości powszechnie stosowanych, czy ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych. (wyrok SA w Białymstoku z dnia 07.08.2013r. – I ACa 311/13).

Sylwester Żmijewski

Aspekty prawne realizacji inwestycji budowlanych w systemie Construction Management

Na polskim rynku inwestycji budowlanych coraz częściej stosowane są nowe systemy prowadzenia procesu budowy stanowiące alternatywę dla inwestycji prowadzonych przez  Generalnych Wykonawców. Więcej →

Sylwester Żmijewski

Najem i dzierżawa jako aport w spółce z o.o.

Autor: / 17 listopada 2013 / Kategoria: Prawo korporacyjne i handlowe Słowa kluczowe: , , ,

Często wspólnik w spółce z o.o. posiada poważny atut w ręku w relacji z pozostałymi wspólnikami tj. zawartą na dobrych warunkach umowę najmu lub dzierżawy nieruchomości w bardzo dobrej lokalizacji. Klienci naszej Kancelarii pytają czy ten atut może stanowić ich wkład do spółki z o.o.? Odpowiadamy jak to często bywa: to zależy. Więcej →

Sylwester Żmijewski

Operacja plastyczna z 23 proc. stawką VAT

Autor: / 21 października 2013 / Kategoria: Lecznictwo i prawo medyczne, Prawo podatkowe Słowa kluczowe: , , , ,

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem NSA operacje plastyczne, których wyłącznym celem jest poprawa wyglądu nie korzystają ze zwolnienia z VAT (sygn. akt: I FSK 1548/12). Więcej →

Sylwester Żmijewski

Zmiana w przepisach dotyczących projektu budowlanego m.in. dla domów jednorodzinnych

Autor: / 20 października 2013 / Kategoria: Nieruchomości i prawo budowlane Słowa kluczowe: , ,

Od 3 października zmieniają się przepisy ws. zakresu i formy projektu budowlanego. Zmiana dotyczy zakresu opisu technicznego projektu architektoniczno-budowlanego, który powinien określać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepła. Zastosowanie tych systemów ma być rozważane na etapie sporządzania projektu budowlanego.

Więcej →

Sylwester Żmijewski

Zniesienie obowiązku posiadania przez hotele i motele miejsc dla palących

Autor: / 20 października 2013 / Kategoria: Nieruchomości i prawo budowlane Słowa kluczowe: , ,

Z dniem 8 października zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki opublikowanego w dniu 23 września 2013 r. zniesiono obowiązek posiadania przez hotele i motele wszystkich kategorii obowiązku posiadania jednostek mieszkalnych dla palących.

Więcej →